"Yeah I can get you an IPA"

Yeah I can get you an IPA