Yesterday was International Blasphemy Day.

Yesterday was International Blasphemy Day.